Međunarodna ljetna škola arhitekture "Motovun"

Studijski centar Motovun


Studijski centar Motovun (prije Regionalni centar) i Ljetna škola arhitekture Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu djeluju više od 30 godina. Međunarodna ljetna škola arhitekture ove godine obilježava 30. Obljetnicu kontinuiranog rada. Međutim, prisutnost Arhitektonskog fakulteta u Istri mnogo je duža i seže do ranih šezdesetih godina kada nastavnici i studenti Arhitektonskog fakulteta sudjeluju u radnim akcijama obnove zemlje (nakon Drugoga svjetskog rata) pod nazivom "Sačuvajmo gradove Istre". U proteklom razdoblju kroz Studijski je centar i Međunarodnu ljetnu školu arhitekture prošlo oko tisuću domaćih i stranih studenata, nastavnika i stručnjaka raznih kompatibilnih struka koji prinose interdisciplinarnom konceptu programa. U novije je vrijeme Škola uzoran primjer u kontekstu mobilnosti proklamiranom europskim, tzv. Bolonjskim sustavom visokoškolskog obrazovanja.

Zgrada Studijskog centra Arhitektonskog fakulteta nalazi se na glavnom trgu u Motovunu, prislonjena je uz gradski toranj i zapravo je nekadašnji zatvor koji je općina Pazin sedamdesetih godina darovala fakultetu. Sve do 1981. godine zgrada je obnavljana i opremana vlastitim sredstvima te radom zaposlenika fakulteta. Studijski centar Motovun raspolaže s 218 m2 zatvorenog prostora i oko 60 m2 dvorišta.     

Zgrada sadrži crtaonice, kabinete, fotolaboratorij, administrativne i izložbene prostore te vanjski prostor - dvorište. Sadržajem i programski osposobljena je za prijam i rad tridesetak studenata. Završetkom obnove zgrade Studijskog centra pocinje i rad Ljetne škole arhitekture koja se vec 1985., 1986. i 1987. godine internacionalizira sudjelovanjem nastavnika i studenata s University of Noxville (Tennessee, SAD). Darovnicom opcine Pazin 1987. godine, Arhitektonski je fakultet ušao u posjed još tri ruševne zgrade u Motovunu, ukupne bruto površine oko 600 m2 razvijene površine. Zamisao je da se tijekom vremena uredenjem tih ruševina - kuća ostvari Studentski dom i tako riješi smještaj studenata za vrijeme boravka u Motovunu.
Velik broj nastavnika i zaposlenika sudjeluje u osposobljavanju prostora i osmišljavanju rada Studijskog centra i Ljetne škole, no najvece zasluge za sve ucinjeno osamdesetih godina pripadaju prof.dr.sc. Josipu Jelovcu, prvom predstojniku Studijskog centra, i emeritusu pok. prof.dr.sc. Bruni Miliću, prvom voditelju Ljetne škole. Oni su osmislili prostor i programe rada te zacrtali put kojim i danas idemo pri djelovanju Centra u Istri.
"Tradicija i kreativnost" osnovna je programska postavka iz koje se izvode razliciti zadaci na kojima se radi svake godine. Od samog pocetka rada Centra uspostavljena je suradnja s nekim srodnim fakultetima Zagrebačkog sveučilišta i odredenim specijaliziranim poduzecima. Tako prof. Jelovac radi na istraživanju stanja i stabilnosti gradskog tornja te gradskih zidina u suradnji s poduzecem "Geomehanika" i "Geoexpert" iz Zagreba. S Gradevinskim fakultetom provode se istražni radovi gradske kanalizacije.
Prof. Jelovac sa svojim je suradnicima radio na istraživanju crkvenog sklopa u Sv. Petru u šumi i na obnovi crkvenog tornja.
Za prvih deset godina rada Studijskog centra skupljena je opsežna dokumentacija i stečeno veliko iskustvo pa su tako u radu sa studentima uobliceni mnogi zadaci za obnovu i uredenje istarskih gradova na primjeru Motovuna. Tu se isticu projektne studije vezane za obnovu Motovuna: gradski toranj, gradska komunalna palaca, kaštel, gornji i donji trg, studentsko stanovanje i dr., koje vode nastavnici Katedre za arhitektonsko projektiranje. Treba istaknuti povezanost rada studenata viših godišta u Ljetnoj školi arhitekture s terenskom nastavom studenata nižih godišta u jedinstvenu nastavno-pedagošku cjelinu. Pocetkom Domovinskoga rata prestaje rad Studijskog centra, ali ne i ljetnih škola, doduše manjeg programskog opsega i sa znatno manjim brojem sudionika od uobičajenog. Baš u to vrijeme, 1991. godine obnovljen je krov zgrade Studijskog centra koji je teško oštećen nevremenom pa je prijetila opasnost da propadne sve što je dotad učinjeno na obnovi i uređenju zgrade, kao i godinama prikupljana dokumentacija.
Uz popravak krova obnovljena je i zgrada u cjelini te se već 1993. godine rad Studijskog centra i Ljetne škole nastavlja. U to je vrijeme značajan dolazak u Motovun Zagrebačkog sveučilišta, koje osniva Međunarodno središte hrvatskih sveučilišta u Istri te osposobljava za rad i stanovanje još jednu zgradu. Tako su stvorene mogućnosti rada i stanovanja u dvije zgrade, koje su povezane tajništvom i opremljene bibliotekom i ostalim pratećim sadržajima. To privlači i druge institucije i fakultete u Motovun tako da se danas bilježi oko trinaest dogadanja, manifestacija i seminara tijekom proljetnih, ljetnih i jesenjih mjeseci, kada se koriste prostori Studijskog centra.
Godine 1993. u rad Studijskog centra i Ljetne škole uvodi se projektiranje uz primjenu računala. Pritom treba istaknuti veliku pomoć projektnoga biroa "Urbis" iz Pule koji pruža tehničke usluge. Godine 1994. rad se Studijskog centra nadalje internacionalizira sudjelovanjem nastavnika iz inozemstva. Uz nastavnike Arhitektonskog fakulteta iz Zagreba u radu Ljetne škole sudjeluju i značajna imena europske arhitekture iz Italije, Slovenije i Austrije, što je praksa do današnjih dana. Očekuje se da će se internacionalizacija rada Studijskog centra i Međunarodne ljetne škole arhitekture ubuduće proširiti i na studente iz inozemstva, što dosad nije bio slučaj zbog ratnih prilika. U budućnosti bi se trebalo čvršće i trajnije povezati s pojedinim srodnim fakultetima i ustanovama, ponajprije nama susjednih zemalja - Slovenije, Italije, Austrije i Mađarske te razvijati razmjenu studenata i nastavnika.
Studijski centar u Motovunu pomogao je prilikom osnivanja Ljetne škole arhitekture u Bolu na Braču.                   U nabrajanju aktivnosti Studijskog centra treba svakako spomenuti i redovite susrete s lokalnom samoupravom te povremene kontakte sa Županijom, mnoštvo poznanstava i veza. U nabrajanju aktivnosti Studijskog centra treba svakako spomenuti i redovite susrete s lokalnom samoupravom te povremene kontakte sa Istarskom županijom, mnoštvo poznanstava i veza uspostavljenih s gostima Centra, posjete znacajnim osobama i manifestacijama u Istri, poduzećima te, na kraju, sport i organizacija slobodnog vremena studenata za boravka u Istri.
Program djelovanja Studijskog centra u Motovunu i Ljetne škole arhitekture treba neprestano širiti i dopunjavati držeci se osnovnog programa djelovanja Studijskog centra kojega smo naslijedili od osnivača: "Tradicija i kreativnost" kao osnovna programska postavka iz koje se izvode godišnji programi djelovanja Ljetne škole. U skladu sa strateškim razvojnim opredjeljenjem Republike Hrvatske za održivi razvoj te ratifikacijom protokola iz Kyota 2007. godine, od iste se godine i naziv trajne teme Škole mijenja u „Tradicija, kretivnost i održivost“ pa se u projektne zadatke sustavno uvode i kriteriji arhitekture visoke energetske učinkovitosti, zelene gradnje i usklađenja s odgovarajućom regulativom Europske unije.   

Programi:
- Arhitektonsko snimanje (mapiranje) starih gradskih aglomeracija (računalna obrada);
- Stalna nastava putem specijalistickih tečajeva i seminara za arhitektonske, urbanističke i turističke
djelatnike u Istri; - Stručni rad na zadacima vezanim za obnovu i revitalizaciju gradova u Istri;
- Znanstveno-istraživacki rad na podrucju zaštite graditeljskog naslijeda u Istri,
uz sudjelovanje studenata u radu;
- Poslijediplomski studij iz arhitekture i sličnih područja;
- Razni oblici interfakultetskih studija;
- Znanstveni i stručni skupovi s tematikom vezanom za prostor Istre.

Voditelji Studijskog centra AFSZ Motovun:  prof. dr. sc. Josip Jelovac (do 1987.),
   prof. Branko Kincl (od 1987.),
                                                            prof. Ljubomir Miščević (od 2000).

Međunarodna ljetna škola arhitekture "Motovun"
Ljetna škola arhitekture u Motovunu djeluje pri Studijskom centru Arhitektonskog fakulteta od 1981. godine i ima za cilj istraživanje, valorizaciju i kreativnu interpretaciju graditeljskih iskustava koja su na podrucju Istre tijekom stoljeca ostavila bogatu kulturnu, arhitektonsku i urbanisticku baštinu.                  Svojim djelovanjem na tlu Istre škola treba biti promotor ideja te rasadnik teorijskog i prakticnog znanja u podrucju suvremenog planiranja, izgradnje i oblikovanja prostora, kao i aktivni sudionik u revalorizaciji kulturne baštine, te zaštiti i unapredenju čovjekove okoline.
Školi se po posebnim uvjetima mogu prikljuciti i arhitektonski fakulteti i visoke škole iz inozemstva.          U njezin se rad ukljucuju, osim nastavnika Arhitektonskog fakulteta, i gostujuci nastavnici, znanstvenici te istraživaci iz zemlje i inozemstva. Program rada Ljetne škole usmjeren je u svom strucnom i prakticnom pedagoškom dijelu prema stvarnim potrebama, planovima i mogucnostima opcina i gradova, te društvenih i gospodarskih cimbenika Istre. Svake se godine utvrduje detaljan program rada, ovisno o broju prijavljenih škola, studenata i nastavnika, te raspoloživim materijalnim i ostalim sredstvima.                                                                                 Studenti-sudionici Ljetne škole biraju se iz kruga najuspješnijih studenata dodiplomske nastave putem natjecaja i preporuke nastavnika. Njihov se rad sastoji iz seminara, studijskih projekata i istraživackih izvještaja.                                                                                                                                                    Cilj je nastave da se pod vodstvom nastavnika razviju samostalne istraživacke i kreativne sposobnosti svakoga sudionika. Nakon završetka Ljetne škole organizira se izložba studentskih radova u Motovunu i na fakultetima koji su sudjelovali u radu škole. Ljetna škola traje dva do tri tjedna i u pravilu se odvija tijekom ljeta.
Zadaci na kojima se radi u sklopu teme "Tradicija, kreativnost i održivost" su istraživanje, planiranje i oblikovanje arhitektonskih sklopova grada. Ta tema zahtijeva arhitektonski program koji obuhvaca teoretsko istraživanje, kriticku analizu i prijedlog intervencije u gradu. Takvo arhitektonsko projektiranje na temelju samostalno formiranog programa nosi snažnu idejnu podlogu u sklopu zaštićenog spomenika kulture. Izradu programa omogućit će uvodna predavanja, stručni obilazak istarske unutrašnjosti i odgovarajuća literatura, a doseg arhitektonskog projektiranja iskazat će svaki sudionik u svojim idejnim arhitektonskim nacrtima i modelima.
Još za vrijeme Domovinskog rata, godine 1993. Ljetna škola arhitekture ponovno zapocinje radom s temom "Motovun turisticko-kongresni i festivalski grad". Godine 1995. i 1996. tema je Ljetne škole bila: "Motovun - festivalski i kazališni grad".U rad škole ukljucili su se i studenti i nastavnici Akademije za kazališnu umjetnost iz Zagreba te djelatnici Narodnog kazališta iz Pule, a zaključena je okruglim stolom održanim u Zagrebu.
Od 1997. glavna tema škole je otvoreni i zatvoreni javni gradski prostor, koji se istražuje uporabom računala (CAD). Izrađuju se 3D model grada Motovuna i modeli komunalne palače, Palače Polazini i dr. S poduzecem "Kamen" iz Pazina dogovoreno je da se nekoliko manjih projekata razradi i izvede kao pokazni primjer moguce obnove javnih prostora u gradu.
Od 1996. do 1998. godine studenti devetog semestra Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, u dogovoru s gradskim upravama u Rovinju i Poreču, razradivali su aktualne arhitektonske i urbanisticke teme tih gradova u sklopu zadataka iz kolegija Integralni rad. Zadaci zapoceti u Ljetnoj školi dovršavaju se tijekom zimskog semestra u Zagrebu što je svojevrsno redovno studiranje tijekom ljetnih mjeseci i eksperiment ciju vrijednost treba vremenom ocijeniti i eventualno primijeniti u redovnoj nastavi.
Godina 1999. posvecena je radu i zadacima na digitalizaciji podataka o gradu Motovunu, uz sudjelovanje nastavnika s Geodetskog fakulteta. Zajednički je naziv zadatka bio: "Motovun - gradska matrica - CAD simulacija u obnovi grada na primjeru Motovuna". Na tom se zadatku treba nastaviti raditi i sljedecih godina, ukljucujuci sustavno i druge gradove kako bi se zadaci za rad sa studentima u Ljetnoj školi arhitekture mogli proširiti i na druge istarske gradove.
2000. godine po prvi puta je uspostavljena on – line škola otvaranjem web stranice
www.arhitekt.hr/motovun.
Od 2001 godine u suorganizaciji s Ministarstvom kulture RH odvija se Međunarodna ljetna radionica arhitekture Mali Brijun odnosno istraživanja sustava tvrđave Pula ( www.arhitekt.hr/radionice/brijuni)
Od 2002. radi se i na zadatcima vezanim uz obnovu istarske uskotračne željeznice Poreč – Kopar – Trst zvane Parenzana (www.arhitekt.hr/motovun/parenzana).
U pogledu primjne računala u školi se tumači pristup metoda i realizacija projektantskih zadataka konceptom interomperabilnosti.
Osim završne izložbe i prezentacije radova u Motovunu, redovito se prireduju izložbe Ljetne škole i u Zagrebu. Već tradicionalno desetak godina, u Multimedijskom centru LUKA u Puli u suradnji s Društvom arhitekata Istre (DAI-SAI) održava se izložba i prezentacija radova prethodne generacije. Tijekom boravka u Motovunu organiziraju se stručni obilasci gradova i spomenika kulture Istre, suvremenih arhitektonskih izvedaba, Raše i Labina (park skulptura), umjetnickih atelijera (E. Murtića, D. Džamonje), izložaba (npr. H. Ivančić), avionski prelet Istre, posjet otoku Unijama i dr. Uz rad u Motovunu, studenti s nastavnicima obilaze Istru te se bave sportom i rekreacijom.

Od ove godine (2011.), u kojoj obilježavamo visoku 30. obljetnicu rada, u program Škole se uvodi aktivno sudjelovanje u europskom projektu IDES-EDU koji se provodi uz potporu Intelligent Energy Europe (IEE) uz temeljnu zadaću implementacije Energy Performance in Buildings Directive (EPBD) u kurikulume diplomskog dijela studija (master) i poslijediplomskih studija u EU. www.ides-edu.eu    
IDES-EDU: Master and Post Graduate education and training in multi-disciplinary teams. 15 European universities working together to educate, train and deliver specialists in Integral Sustainable Energy Design of the Built Environment.
Pozivamo vas na predavanja, prezentacije i izložbe prema konačnom programu su otvoreni za javnost.

Red. prof. Ljubomir Miščević, dipl. ing. arh.

Voditelj Studijskog centra
Voditelj Međunarodne ljetne škole arhitekture

www.arhitekt.hr
motovun@arhitekt.hr
miscevic@arhitekt.hr
tel./fax: (01) 4639394
mobitel: 098 230940
Srpanj 2011.

Kontaktirajte nas

Izdvojena aktualna ponuda

14.-17.04.2017.
od 850,00 kn/osobi
01.04.-31.05.2017.
od 900,00 kn/osobi
24.03.-30.04.2017. (osim 14.-17.04.2017.)
od 680,00 kn/osobi